Sänk regeringen

Moderata Ungdomsförbundets nya kampanj heter ”Sänk regeringen”. Höjda skatter, höjda bidrag och höjda lönetrösklar tar Sverige på fel väg. Vi vill sänka skatterna, bidragen och lönetrösklarna så att fler kan få sitt första jobb och bli självständiga. Vi vill ha mer jobb, bostäder, kunskap och trygghet. Därför vill vi byta regering.

Alliansen bör lägga en gemensam budget och få Sverige på rätt väg igen. Vi är redo för valrörelse, antingen 2018 eller tidigare!

 

Sänk skatterna
Höga skatter gör det mindre lönsamt att arbeta och att anställa. Lägre skatter gör att fler får behålla mer av sin lön och att fler vill jobba.

Det ska löna sig att arbeta. När skatten är lägre blir jobben fler och utanförskapet mindre. Jobbskatteavdragen har enligt flera utvärderingar bidragit till att Sverige klarade den ekonomiska krisen bättre än jämförbara länder. Vi behöver fortsätta sänka skatterna för de som arbetar och bidrar till Sveriges tillväxt.

Regeringen höjer skatterna på jobb, företagande och tillväxt. I deras egen budget konstaterar de att deras skattehöjningar kommer bidra till att sysselsättningen inte fortsätter växa lika snabbt. Så kan vi inte ha det.

 • Sänk inkomstskatterna
 • Skattebefria de första 500 000 kr man tjänar i livet
 • Höj grundavdraget
 • Höj brytpunkten på statlig inkomstskatt
 • Slopa värnskatten

 

Sänk bidragen
Höga bidrag håller fast människor i utanförskap. Lägre bidrag och krav på motprestation stärker drivkrafterna för arbete och förbättrar integrationen.

Starka drivkrafter för arbete gör att fler jobbar. Att ställa krav på motprestation för bidrag handlar om att inte ge upp på människor. Vi ska fortsätta tro också på de som gett upp på sig själva. Att bidragssystemen möter människor med förväntningar om arbetsförmåga och förbättring handlar om att tro på människor.

Regeringen gör det mindre lönsamt att jobba med höjda bidrag och kravlöshet. 8 av 10 förlorar på regeringens politik. Vinnarna är de som inte arbetar. Det är fel.

 • Ersätta alla bidrag med ett nationellt, behovsprövat bidrag med krav på motprestation och tidsgränser.
 • Stärka drivkrafterna för arbete med lägre bidrag och tydligare krav på att försöka göra sig tillgänglig för arbetsmarknaden.

 

Sänk lönetrösklarna
Höga ingångslöner stänger unga och nyanlända ute från ett första jobb. En lägre ingångslön är bättre än ett eller flera bidrag.

Nyanlända och unga utan gymnasieexamen har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och få det första jobbet. De som har svårt att konkurrera med erfarenhet eller utbildning, behöver kunna konkurrera med sin lön. Vi vill att den anställdes makt över sina löneförhandlingar ska bli större och att lönetrösklarna till arbetsmarknaden ska sänkas. När ingångslönerna till första jobben är lägre kan fler som inte har ett jobb få ett första jobb.

 • Gör yrkesintroduktionsanställningar till en egen anställningsform
 • Avskaffa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd
 • Sänk de höga lönetrösklarna till första jobben så att fler kan få en lön istället för ett bidrag

 

Mer jobb

Med lägre kostnader för att anställa kan fler få ett första jobb. Med den första halvmiljonen skattefri blir första jobbet nyckeln till dina vardagsdrömmar.

Arbetslösheten bland unga och nyanlända växer. Regeringens politik gör det allt svårare att bli självständig. Sverige ska vara ett land där jobb och möjligheter kommer alla till del. Vi vill att alla människor som kan arbeta också ska ha ett jobb att gå till. Därför måste det bli enklare att komma in på ett första jobb och mer lönsamt att arbeta. Sverige behöver mer jobb.

 • Skattebefria de första 500 000 kr man tjänar i livet
 • Slopa arbetsgivaravgifterna för unga under 23 år
 • Låt fler förmedla jobb genom att privatisera arbetsförmedlingen
 • Gör yrkesintroduktionsanställningar till en egen anställningsform
 • Modernisera arbetsmarknadslagstiftningen

 

Mer bostäder
Med färre regler om hur eller var man får bygga blir bostäderna fler snabbare. Med en fri hyressättning kommer fler bostäder hyras ut.

Det tar allt längre tid för oss unga att flytta hemifrån. Många får tacka nej till jobb och studier för att det inte finns någonstans att bo. Det beror till stor del på att är dyrt och tar lång tid att bygga. Det vill vi ändra på. Vi vill ta bort krångliga regler, göra det lättare att hyra ut, tillåta en fri hyressättning och göra det svårare att hindra nybyggnation. Ingen ung ska behöva vänta 20 år i en bostadskö. Sverige behöver mer bostäder.

 • Byggnormer och regelverk behöver omfattande avregleringar
 • Fasa ut hyresregleringen. Fri hyressättning i all nyproduktion och för alla nya hyreskontrakt
 • Andrahandsuthyrningen behöver göras friare
 • Bostadsrättsföreningarnas inflytande över möjligheten att hyra ut i andra hand behöver begränsas
 • Legalisera vinstdrivande hyresförmedlingar
 • Planmonopolet behöver avskaffas
 • Möjligheterna att överklaga byggnationer behöver kortas och i bebyggelse inom översiktsplan kunna tas bort helt och hållet
 • Avskaffa strandskyddet

 

Mer kunskap
Bra lärare ska få bra betalt. Betyg ska kunna överklagas och sättas av en examinator. Med en modern kunskapsskola är fler rustade för sitt första jobb.

Skolan behöver bli en plats där det inte spelar någon roll varifrån man kommer, utan vart man är på väg. Sverige har i flera år tappat i internationella kunskapsmätningar och alldeles för många lämnar skolan utan fullständiga betyg. Så kan det inte fortsätta. Med tidigare kunskapsuppföljningar kan fler få stöd och hjälp i tid, bra lärare behöver få bättre betalt och elever ska få rättvisa betyg. Skolan behöver mer kunskap.

 • Införa externa examinatorer så att lärare ska kunna fokusera på att lära ut
 • Ge elever tydligare betygskriterier för att kunna uppnå sina mål
 • Göra det möjligt att överklaga betyg
 • Att det ska löna sig att plugga vidare och vara tydligt kopplat till jobb

 

Mer trygghet
Med fler och synligare poliser ska alla kunna känna sig trygga, oavsett var man bor eller vilken tid på dygnet det är. Med rätt resurser kan fler brott klaras upp.

 I dag upplever många otrygghet. Vem man är, var man är och vilken tid det är på dygnet ska inte spela någon roll för att känna sig trygg. Med fler och synligare poliser kan fler känna sig trygga och med rätt resurser kan brott både förebyggas och redas ut. Sverige behöver mer trygghet.

 • Fler poliser
 • Polisen ska kunna utreda fler brott
 • Alla platser i Sverige behöver göras trygga
 • Hedersbrott behöver vara straffskärpande på samma sätt som hatbrott