Integration och öppenhet

Öppenheten är en värderingsfråga för Moderata Ungdomsförbundet. För oss är öppenheten en grundläggande frihetlig värdering. Mer av rörlighet för såväl människor som varor och kulturella uttryck stärker såväl människorna som samhället. Öppenheten stärker respekten för olikheter, gör människor friare och världen rikare.

Vi har inte sett så många på flykt sedan andra världskriget. Att Sverige är ett land människor söker sig till och inte flyr ifrån är en styrka. Vi ska möta människor som flyr undan krig och död med ett öppet och solidariskt flyktingvälkomnande. Sverige ska vara ett land där alla människor ska kunna bygga sig en framtid.

Det nya utanförskapet
Idag ser vi ett nytt utanförskap. Unga och utrikes födda utgör tillsammans idag en avgörande del av de människor som står utanför den svenska arbetsmarknaden. För att fler ska få ta del av den svenska drömmen om självständighet och ett eget jobb måste vi skapa en bättre integration.

Välkommen hit, välkommen hem
Moderata Ungdomsförbundet tycker bland annat att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel vid beviljad asylansökan. Ett uppehållstillstånd är ett kvitto på att du är en del av det svenska samhället, inte står utanför och tittar in från ett skuggsamhälle. Permanenta uppehållstillstånd möjliggör kravställande. Vi ska välkomna människor till Sverige med drivkrafter till egen försörjning och förväntningar, inte med hot om att lämna Sverige.

Arbetsmarknaden ska vara för alla
Moderata Ungdomsförbundet står upp för öppenheten. Sverige som flyktingvälkomnande fristad i den humanitära stormakten EU tar ansvar i en orolig värld. Det ska vara enkelt att komma till Sverige och bygga sig en framtid. Väl i Sverige ska mottagandet fungera snabbt och fler kommuner ta ett större ansvar. Vidare måste bostadsbyggandet öka genom enklare regler och byggklossar istället för byggbromsar. Med förväntningar och tydliga krav ska språkundervisning, utbildningsinsatser och arbetsmarknadsinsatser vara stöttepelare för människor att kunna stå på egna ben. Arbetslinjen ska gälla alla, arbetsmarknaden ska vara för alla. Så bygger vi Sverige starkt med öppenhet och riktig integration.

För att stärka integrationen vill vi bland annat att:

– Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel vid beviljad asylansökan i Sverige.

– EU skapar legala vägar för asylsökande in i Europa.

– Handläggningsprocesser förenklas och att det blir kortare handläggningstider för arbetskraftsinvandring.

– Att den som har eller väntar på uppehållstillstånd i Sverige, men inte arbetar eller deltar i åtgärder för att komma närmare jobb och utbildning, fråntas rätten till statlig ersättning. Detta bör gälla dem som inte saknar arbetsförmåga på grund av ålder, skada eller sjukdom.

– Verka för att ersättningssystemen uppmuntrar att nyanlända bosätter sig där det finns beredskap för etablering. Systemet bör utformas så att kostnader inte vältras över på kommunernas försörjningsstöd.

– Verka för att alla kommuner ska ha beredskap att ta emot flyktingar. Fördelningen bör baseras på en rad parametrar, där bland annat sysselsättningstillväxt ska väga tungt.