Policy för hantering av personuppgifter

Policy för kakor

Så hanterar vi dina personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ger dig som medlem rätt till information om behandling av dina personuppgifter. Den här informationen gäller hur Moderata ungdomsförbundet hanterar dina personuppgifter.

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Genom ditt medlemskap i Moderata Ungdomsförbundet är du även medlem i Moderaterna. Detta innebär att såväl Moderata Ungdomsförbundet, Riksförbundet, org.nr 802015-9748, som Moderata Samlingspartiet, Riksorganisationen, org.nr 802001-5452, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter när vi hanterar dem för egna ändamål. För viss behandling är inom partiet förekommande partiförbund, -krets och -förening samt inom förbundet förekommande distrikt och förening gemensamt personuppgiftsansvariga. För ytterligare lokal behandling är berörd nivå personuppgiftsansvarig. I tillämpliga delar avser denna information även sådan behandling som sker hos enskilt distrikt eller förening.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att, utöver kontakt med Moderata Samlingspartiet kontakta oss på dataskyddsombud@muf.se, eller per post adresserat till: ”Moderata Ungdomsförbundet Riksförbundet, box 2080, 103 12 STOCKHOLM.

2. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi inom Moderata Ungdomsförbundet vill vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. I detta avsnitt 2 ser du en översikt över vår behandling.

 • Medlemskap i Moderata Ungdomsförbundet, uppgifter om politisk åsikt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att de uppgifter vi behandlar om dig som rör nuvarande eller tidigare distriktstillhörighet, föreningstillhörighet eller information om annan regelbunden kontakt med oss i Moderata Ungdomsförbundet utgör uppgifter om politisk åsikt vilket är särskilt känsliga personuppgifter. Sådan behandling sker av oss med stöd av att detta är inom ramen för berättigad verksamhet hos en förening med politiskt syfte. Vi kommer dock inte att lämna ut dina uppgifter för självständig behandling av tredje man som inte verkar inom ramen för Moderaternas verksamhet utan att du gett oss ditt samtycke till sådant utlämnande.
 • Övriga personuppgifter för administrering av medlemskap. Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter som lämnas i samband med registrering av medlemskap eller inom ramen för sådant medlemskap. Utöver de personuppgifter som en medlem lämnar till oss inhämtar vi information, som direkt eller indirekt kan hänföras till medlemmen, från Statens person-adressregister (SPAR).

3. Om din skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till Moderata Ungdomsförbundet och följderna av att dina personuppgifter inte lämnas

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att du som medlem lämnar dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter kan det komma att inverka på vår möjlighet att registrera dig som medlem, administrera medlemsförhållandet samt förse dig med information om förbundets politiska och organisatoriska verksamhet.

4. Vad ska personuppgifterna användas till?

Ändamål: Upprätthålla en god medlems- och registervård
Vilka behandlingar utför vi? Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Registrering av medlemskap
 • Årsavisering av medlemsavgift
 • Samtal i syfte att påminna om inbetalning av medlemsavgift
 • Verifiering av aktivt medlemskap
 • Adressuppdatering mot SPAR
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Personnummer
 • Distriktstillhörighet
 • Mobiltelefonnummer
 • Föreningstillhörighet
 • Under den tid du är aktiv betalande medlem eller registrerad medlem. Som registrerad medlem räknas den som inte betalat medlemsavgift men genom annat aktivt handlande uttryckt önskemål om att vara medlem. Vi avregistrerar medlemmars personuppgifter i samband med avregistrering av medlemskap eller om utträde begärs. I syfte att säkerställa att uteslutna medlemmar inte kan återinträda sparar vi sådana uppgifter till dess beslut om uteslutning hävts.

Vilken är den lagliga grunden för behandling?

 • Behandlingen av kontaktuppgifter är nödvändig för att administrera medlemsförhållandet i enlighet med våra stadgar (avtalet med dig).
 • Behandling av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.
 • Behandling av uppgifter om distriktstillhörighet och föreningstillhörighet sker med stöd av att sådan behandling sker inom ramen för en berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening med politiskt syfte.

 

Ändamål: Kontakt med medlemmar
Vilka behandlingar utför vi? Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Utskick av information och kallelser
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kontaktuppgifter till medlemmar behandlas under den tid du är aktiv eller registrerad medlem i partiet.

Vilken är den lagliga grunden för behandling?

 • Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna förse dig med information om paritets politiska och organisatoriska verksamhet.

 

Ändamål: Anordning av arrangemang och möten
Vilka behandlingar utför vi? Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Upprättande av inbjudan
 • Förteckning av deltagare
 • Notering av specialkost
 • Upprättande av mötesprotokoll
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Namnteckning
 • Föreningstillhörighet (om tillämpligt)
 • Distriktstillhörighet (om tillämpligt)
 • Kostönskemål
 • Boende preferenser
 • Fotografier (om tillämpligt)
 • Personuppgifter om dig som deltagare i möten och arrangemang sparas i ett (1) år för administrativa ändamål. Ekonomiska uppgifter om ditt deltagande sparas i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078)

Vilken är den lagliga grunden för behandling?

 • Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna förse dig med information om paritets politiska och organisatoriska verksamhet och administrera ditt deltagande på aktuellt möte eller arrangemang.

 

Ändamål: Framtagande av statistik och rapporter
Vilka behandlingar utför vi? Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Framtagande av statistik och rapporter
 • För- och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Personnummer
 • Föreningstillhörighet
 • Distriktstillhörighet
 • För statistikändamål och rapporter ur medlemssystemet sparas uppgifter enligt samma regler som för medlemskapet (se pkt 4).

Vilken är den lagliga grunden för behandling?

 • Behandling sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för statistiska ändamål av allmänt intresse.

 

Ändamål: Trygga allmänhetens insyn i hur Moderata Ungdomsförbundet har finansierat  sin verksamhet – registrering av gåvogivare
Vilka behandlingar utför vi? Vilka personuppgifter behandlar vi? Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Upprättande av förteckning av gåvogivare och intäktsredovisning
 • För- och efternamn
 • Folkbokföringsadress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobiltelefonnummer
 • Gåvoinformation
 • Så länge som det är nödvändigt för att fullgöra Moderata Ungdomsförbundets rättsliga förpliktelse enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier, vilket är sju (7) år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

Vilken är den lagliga grunden för behandling?

 • Behandling sker med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra Moderata Ungdomsförbundets rättsliga förpliktelse enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

5. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling till Moderata Samlingspartiets och Moderata Ungdomsförbundets IT-leverantörer, revisorer, till partiförbund, -kretsar och -föreningar, till inom förbundet förekommande distrikt och föreningar samt till andra leverantörer som betjänar Moderata Ungdomsförbundet. Detta för att kunna administrera ditt medlemskap eller begäran om information eller för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Uppgifter om gåva kommer att lämnas till Kammarkollegiet enligt lag.

6. Överföring av personuppgifter till tredje land

Våra leverantörer behandlar som huvudregel endast sina medlemmars och gåvogivares personuppgifter inom EU/EES.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta Moderata Ungdomsförbundet enligt kontaktuppgifter, se pkt 1.

 7. Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka person-uppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina person-uppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsyns-myndighet som utövar tillsyn över företags eller organisations hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Ansökan eller begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan eller begäran om ytterligare information om Moderata Ungdomsförbundets behandling av dina personuppgifter skickas till: dataskyddsombud@muf.se eller Attn: Medlemsadministrationen, Moderata Ungdomsförbundets Riksförbund, Box 2080, 103 12 Stockholm.

Vill du ha ytterligare information om Moderaternas behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta Moderaternas dataskyddsombud på dataskyddsombud@moderaterna.se.

Du är även alltid välkommen att kontakta din förening eller ditt distrikt.