Jobben

Jobben är en frihetsfråga i vår tid. Ska Sverige vara ett öppet och modernt land där alla kan lyckas måste politiken bidra till att göra människor fria och självständiga. Idag är möjligheterna att forma sitt liv större än för någon tidigare generation. Ett eget jobb är det viktigaste verktyget för att i Sverige kunna förverkliga de möjligheterna. Med ett jobb kommer självständighet, egenmakt och möjligheten att uppfylla vardagsdrömmar.

Vi ser idag ett nytt utanförskap som främst drabbar unga och utrikes födda. Unga och utrikes födda som aldrig satt sin fot på arbetsmarknaden möter nu stora svårigheter att få sitt första jobb. Vi vill möta det nya utanförskapet med kraftfulla reformer. Unga och utrikes födda med bristande erfarenheter, lägre kunskapsnivåer och sämre kunskaper i det svenska språket behöver en arbetsmarknad och en arbetslinje som välkomnar alla.

Arbetsmarknaden och kostnaderna att anställas
Vägarna till första jobbet måste bli fler och kostnaderna för att anställa sänkas. Samtidigt behöver en idag stelbent arbetsmarknad moderniseras. Turordningsreglerna behöver avskaffas för att kompetens ska gå före anställningstid och villkoren för trygghet förändras. Målet för dagens ungdomsgeneration är inte längre en guldklocka efter över 20 års trogen tjänst. Dagens ungdomsgeneration har minst ett 50-årigt yrkesliv framför sig. Det innebär att många vill hinna med att både byta chef och karriär eller kanske vidareutbilda sig mitt i livet. Tryggheten kan därför inte handla om att arbeta så länge som möjligt på en arbetsplats, utan om förmågan att ställa om och gå vidare till nytt jobb.

Alla jobb ska löna sig
Drivkraften att ta ett arbete måste öka. Första jobben behöver bli mer lönsamma så att människor snabbare kan bli självständiga. På samma sätt behöver hårt arbete och lång utbildning uppmuntras och inte straffbeskattas. Att Sverige klarar av att ta tillvara på människors arbetsvilja, ansträngningar, företagsamhet och innovation förmågor är avgörande för ekonomin och samhället.

Att ta sig närmare jobb
Med ersättningar från det offentliga på nivåer som ibland motsvarar eller  är högre än ingångslönerna för många arbeten ställs färre människor till arbetsmarknadens förfogande. Fler väljer att avstå arbetssökande och arbetslivet till förmån för fortsatt stöd från det offentliga. Här måste ersättningssystemet förändras för att starkare och effektivare möta varje människa.

Med en individuell prövning av behov och förutsättningar kan dessutom tidsgränser för personliga framsteg upprättas. Det handlar om att ställa krav på att uppvisa framsteg inom utbildning, språk eller andra faktorer som ökar anställningsbarheten. Detta för att behålla nivå på ersättningen. Vid uteblivna framsteg ska effekten märkas genom en avtrappning av ersättningsnivån.

För att fler ska få jobb vill vi bland annat att:

– Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd avskaffas.

– Yrkesintroduktionsanställningar införs som egen anställningsform.

– Arbetsgivaravgifterna slopas helt för unga under 23 år.

– De första 500 000 kronorna som tjänas i livet ska skattebefrias.

– Ta bort straffskatterna på hårt arbete och utbildning

– Människor som är i behov av det offentligas hjälp för försörjning ska söka ett behovsprövat bidrag som prövas individuellt, istället för flera så som i dag.

– Bidragssystemet utformas med tidsgränser inom vilka mottagaren behöver göra sig mer tillgänglig för arbetsmarknaden för att behålla nivån på ersättningen.